• slajd1
  • slajd2
Logo Siedliska

SIEDLISKO

Stowarzyszenie na rzecz aktywizacji społeczności lokalnej "SIEDLISKO" w Lubochni powstało w celu podejmowania działań mających poprawić warunki życia lokalnej społeczności poprzez zaktywizowanie i edukację mieszkańców. Działalność Stowarzyszenia ma uczynić lokalną społeczność aktywną i świadomą swojej mocy sprawczej w podejmowaniu działań i wpływie na jakość życia i stan środowiska.

Projekt "EKO SPADEK = wiedza seniorów + działanie młodych"

Otrzymaliśmy dofinansowanie na realizację Projektu "EKO SPADEK = wiedza seniorów + działanie młodych" w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, który służy realizacji ogólnych celów Funduszy EOG będących formą pozauninjej pomocy zagranicznej udzielanej przez Norwegię, Islandię i Liechtenstein. Celem Programu jest wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego, aktywności obywatelskiej oraz upodmiotowienie grup zagrożonych wykluczeniem.

Projekt realizowany będzie od stycznia 2022 r. do września 2023 r. Partnerami w projekcie będą Gmina Gniezno i LGD „Trakt Piastów”.

Więcej informacji tutaj

Utworzenie ścieżek do spacerów Nordic walking na terenie Gminy Gniezno w sołectwie Dębówiec

Od początku marca realizujemy  projekt związany z promowaniem turystyki i zdrowego stylu życia przy wykorzystaniu zasobów przyrodniczych, kulturowych i naturalnych Gminy Gniezno tym razem w sołectwie Dębówiec.

Projekt realizowany będzie w okresie od 07.03.2022 r. do 30.09.2022 r. i zakłada wytyczenie czterech tras nordic walking na terenach międzyleśnych okalających sołectwo Dębówiec  zróżnicowanych pod względem ich atrakcyjności i stopnia trudności oraz o różnej długości. Oprócz wytyczenia i oznakowania szlaków (stworzenie planu rozmieszczenia znaków kierunkowych i ich montaż) wiodących przez ciekawe przyrodniczo i krajobrazowo tereny zaplanujemy  miejsca do wypoczynku dla spacerowiczów (w projekcie tras wykorzystamy  istniejące punkty wypoczynku), tablicę informacyjną, mapę ze ścieżkami oraz regulamin korzystania ze ścieżek Nordic walking. Ponadto na tablicy umieścimy kody QR umożliwiające przekierowanie na stronę z mapą ścieżek z możliwością śledzenia lokalizacji GPS oraz możliwością pobrania mapy w postaci elektronicznej ze strony www.siedlisko.gniezno.pl.

Śledzenie pozycji GPS będzie dodatkowym ułatwieniem dla poruszających się po wytyczonych ścieżkach. Cały projekt przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności naszego regionu poprzez dostępną informację jak przebiegają trasy nordic walking, z których będą mogli korzystać wszyscy mieszkańcy gminy jak i osoby odwiedzające naszą gminę

Projekt dofinansowano przez #GminaGniezno

Więcej informacji o projekcie tutaj

SPORT I REKREACJA

Rajdy rowerowe

Image

Nartorolki

Image

Spływy kajakowe

Image

POSZANOWANIE DLA TRADYCJI

Wieczornice

Image

Projekt Łuska

Image

Powrót do tradycji

Image

TROSKA O PRZYRODĘ

Ochrona dzikich pszczół

Image

Bioróżnorodność

Image

Pszczele przystanki

Image

ZERO WASTE

Image