Przekaż darowiznę

ZAANGAŻUJ SIĘ !

JAKO...


 - wolontariusz

 - partner
a) użyczając sali,
b) przekazując/użyczając sprzęt (np. komputerowy) albo materiały (np. biurowe), itp.,
c) inne - jesteśmy otwarci na propozycje.

- sponsor

a) jako osoba fizyczna (prywatna) lub prawna (firma/instytucja),
b) przekazując darowiznę - o wybranej przez siebie wartości (np. 5,00 zł i/lub więcej) - wpłacając na konto bankowe Stowarzyszenia Siedlisko, wpisując następujące dane:

Stowarzyszenie Na Rzecz Aktywizacji Społeczności Lokalnej Siedlisko w Lubochni
os. Kasztanowe 7
62-200 Lubochnia

tytuł przelewu: Siedlisko

Bank Spółdzielczy Oddział w Gnieźnie:
nr konta bankowego: 51 9065 0006 0000 0000 7979 0001

WAŻNA INFORMACJA:
Przekazaną darowiznę można odpisać od podatku!
Dokumentem potwierdzającym dokonanie darowizny jest dowód wpłaty na w/w konto Stowarzyszenia Siedlisko.
Odliczeń można dokonać na podstawie:

W przypadku osób fizycznych:
art. 26 ust. 9 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Art. 26
1. Podstawę obliczenia podatku, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 3, art. 28-30 oraz art. 30a-30c, stanowi dochód ustalony zgodnie z art. 9, art. 24 ust. 1, 2, 4, 4a-4e, ust. 6 lub art. 24b ust. 1 i 2 lub art. 25, po odliczeniu kwot:

(…)

9) darowizn przekazanych na cele:

a) określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego, organizacjom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych określonych w tej ustawie, realizującym te cele,

(…)

W przypadku osób prawnych:
art. 18 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych:


1. Podstawę opodatkowania, z zastrzeżeniem art. 21 i 22, stanowi dochód ustalony zgodnie z
art. 7 albo w art. 7a ust. 1, po odliczeniu:

1) darowizn przekazanych na cele określone w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, organizacjom, o których mowa w
art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy, prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze
zadań publicznych określonych w tej ustawie – Łącznie do wysokości nieprzekraczającej
10 % dochodu, o którym mowa w art. 7 ust. 3 albo w art. 7a ust. 1,
Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie art. 3 ust. 2 mówi:

Organizacjami pozarządowymi są, niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, osoby prawne lub jednostki nieposiadające osobowości prawnej utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje i stowarzyszenia, z zastrzeżeniem ust. 4.

Stowarzyszenie Siedlisko z siedzibą w Lubochni zalicza się do organizacji o których mowa w przytoczonym art. 3 ust. 2 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a art. 4 ust. 1 tej samej ustawy jest zbieżny z naszymi celami statutowymi.