Statut

Spis treści:

I. Postanowienia ogólne
II. Cele i środki działania
III. Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki
IV. Władze Stowarzyszenia
- Walne Zgromadzenie Członków
- Zarząd
- Komisja Rewizyjna
V. Majątek Stowarzyszenia
VI. Przepisy końcowe

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Stowarzyszenie Na Rzecz Aktywizacji Społeczności Lokalnej „Siedlisko” w Lubochni zwane dalej Stowarzyszeniem, jest dobrowolnym, trwałym zrzeszeniem, działającym na podstawie przepisów ustawy z dnia 07.04.1989r. - Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20 poz. 104 z póź. zm.) oraz niniejszego statutu.

2.Stowarzyszenie Na Rzecz Aktywizacji Społeczności Lokalnej „Siedlisko” w Lubochni jest Organizacją Pożytku Publicznego.

3.Stowarzyszenie prowadzi działalność odpłatną i nieodpłatną. Wszystkie cele zawarte w paragrafie 8 mogą być realizowane zarówno odpłatnie jak i nieodpłatnie.

§ 2

Siedzibą Stowarzyszenia jest Lubochnia gmina Gniezno.

§ 3

1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

2. Czas trwania Stowarzyszenia nie jest ograniczony.

§ 4

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.

§ 5

Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swych celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 6

Stowarzyszenie ma prawo używania własnych pieczęci, oznak i znaków organizacyjnych z zachowaniem obowiązujących przepisów.

Rozdział II

Cele i środki działania

§ 7

Celem Stowarzyszenia jest:
1) ochrona środowiska,
2) działalność kulturalna,
3) wzmacnianie więzi miejscowej ludności z małą ojczyzną, pielęgnowanie jej tradycji,
4) poszerzanie grona miłośników i sympatyków regionu,
5) poprawa walorów estetycznych i krajobrazowych regionu oraz jego promocja,
6) przeciwdziałanie patologiom społecznym i wykluczeniu,
7) przeciwdziałanie bezrobociu,
8) wspieranie rozwoju ekonomicznego regionu,
9) działalność wspomagająca wychowanie i rozwój psychofizyczny dzieci i młodzieży,
10) działalność na rzecz ochrony i promocji zdrowia mieszkańców,
11) działalność na rzecz tworzenia i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,
12) promocja i popieranie wykorzystywania nowoczesnych technologii,
13) wspieranie i niesienie pomocy osobom poszkodowanym, będącym w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej w stosunku do społeczeństwa,
14) prowadzenie działalności rehabilitacyjnej,
15) działalność wydawnicza,
16) działalność wspomagająca realizację zadań w zakresie edukacji elementarnej,
17) powszechna edukacja ekologiczna,
18) rozwijanie kultury fizycznej i rekreacji poprzez sport,
19) rozwijanie krajoznawstwa i turystyki, promocja walorów turystycznych województwa wielkopolskiego,
20) współpraca z organizacjami i instytucjami działającymi na terenie kraju i zagranicy reprezentującej podobne cele statutowe.

§ 8

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:

1) kształtowanie właściwego stosunku do środowiska, szerzenie zrozumienia celów ochrony środowiska oraz propagowania spraw ochrony środowiska i poczynań zmierzających do zapewnienia tej ochrony,
2) inicjowanie i podejmowanie społecznych działań dotyczących ochrony środowiska,
3) inicjowanie i podejmowanie działań dotyczących właściwego stosunku do zwierząt i innych składników przyrody żywej,
4) zgłaszanie wniosków mających na celu ochronę środowiska w działalności inwestycyjnej i eksploatacyjnej oraz zmierzających do poprawy jego stanu,
5) współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi w opracowaniu i realizacji programów i planów działania zmierzających do poprawy stanu środowiska,
6) zwiększenie społecznego wpływu na działalność jednostek organizacyjnych w celu zapewnienia optymalnej efektywności poczynań na rzecz ochrony środowiska,
7) organizowanie spotkań mających na celu rozszerzenie zainteresowania problematyką zrównoważonego rozwoju,
8) pozyskiwanie funduszy w kraju i zagranicą,
9) współpracę z organizacjami społecznymi, instytucjami krajowymi i zagranicznymi, działającymi na rzecz środowisk lokalnych,
10) inicjowanie projektów wynikających z zadań Stowarzyszenia i organizowanie publicznych zebrań i dyskusji nad nimi,
11) organizowanie różnych form wypoczynku, zwłaszcza dla dzieci i młodzieży, osób niepełnosprawnych
12) przekazywanie projektów odpowiednim władzom, instytucjom, organizacjom społecznym i organom administracji (władze samorządowe),
13) gromadzenie zbiorów dokumentujących przeszłość i teraźniejszość regionu,
14) działalność wydawnicza w zakresie dokumentacji archiwalnej, wspomnień, albumów, kart widokowych, czasopism i innych publikacji mających na celu upowszechnienie wiedzy o regionie,
15) organizowanie lub inicjowanie zjazdów, konferencji, kursów, szkoleń, prelekcji, wykładów, dyskusji publicznych i wycieczek związanych z celami Stowarzyszenia,
16) ogłaszanie lub inicjowanie wszelkiego rodzaju odczytów, zjazdów, spotkań autorskich, imprez i wystaw, konkursów wynikających z zadań i działalności Stowarzyszenia,
17) współpracę i wymianę doświadczeń z instytucjami i stowarzyszeniami regionu,
18) inicjowanie wydawnictw artystycznych i reklamowych o Ziemi Gnieźnieńskiej,
19) inspirowanie twórców do tworzenia dzieł tematycznie związanych z regionem,
20) propagowanie turystycznych walorów regionu,
21) działanie na rzecz wzmacniania więzi międzyludzkich i międzypokoleniowych,
22) informowanie opinii publicznej o podejmowanych działaniach i ich wynikach za pośrednictwem środków masowego przekazu oraz własnych wydawnictw,
23) współdziałanie z innymi jednostkami i organizacjami przeciwko wykluczeniu społecznemu,
24) współpracę z przedszkolami, oddziałami przedszkolnymi i świetlicami wiejskimi w zakresie realizacji zapisów strategii edukacyjnej powiatu i gmin,
25) organizowanie imprez turystycznych, rekreacyjnych i krajoznawczych, w tym rajdów pieszych, rowerowych, spływów kajakowych.

§ 9

Stowarzyszenie, dla realizacji statutowych celów, może powoływać inne organizacje w granicach prawem dozwolonych oraz przystępować do organizacji istniejących.

§ 10

1. Realizując cele Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy członków.
2. Stowarzyszenie może jednak zatrudnić pracowników do prowadzenia swych spraw.
3. Członkowie Stowarzyszenia, w tym zarząd, mogą również otrzymywać wynagrodzenie w ramach realizowanych programów finansowanych z zewnętrznych źródeł.

Rozdział III

Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki

§ 11

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
2. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
• członków zwyczajnych,
• członków honorowych,
• członków wspierających.
3. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym.

§ 12

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej oraz cudzoziemiec posiadający stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który złoży deklarację członkowską wraz z rekomendacją od dwóch członków Stowarzyszenia.

2. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia mogą też być cudzoziemcy nie mający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób wniosła zasługi dla Stowarzyszenia.

4. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna lub prawna, która zadeklaruje na rzecz Stowarzyszenia pomoc finansową lub rzeczową, w tym stały sponsoring.

5. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swego przedstawiciela. Zarząd Stowarzyszenia określi zasady współpracy z członkami wspierającymi.

6. Członkowie wspierający i honorowi swoją działalnością wspierają któryś z celów stowarzyszenia, określonych w §7 w sposób ustalony w §8, z uwzględnieniem §12 pkt.3 i 4, z wyłączeniem obowiązku płacenia składki członkowskiej i czynnego oraz biernego prawa wyborczego.

§ 13

1. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd Stowarzyszenia na podstawie pisemnej deklaracji.

2. Nadanie godności Członka Honorowego następuje przez Walne Zgromadzenie Członków na wniosek Zarządu.

§ 14

1. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia obowiązani są:
a. przyczyniać się do wzrostu, roli i znaczenia Stowarzyszenia,
b. dbać o jego dobre imię,
c. popierać i czynnie realizować cele Stowarzyszenia,
d. przestrzegać przepisów prawa i postanowień statutu,
e. regularnie opłacać składki i ponosić inne opłaty, których wysokość określa Zarząd Stowarzyszenia,
f. brać czynny udział w zebraniach Stowarzyszenia.

2. Członek zwyczajny ma prawo brać udział w życiu Stowarzyszenia, a w szczególności:
a. przysługuje mu czynne i bierne prawo wyborcze,
b. może wnioskować we wszystkich sprawach Stowarzyszenia
c. korzystać z rekomendacji, gwarancji i opieki Stowarzyszenia w swojej działalności,
d. korzystać z innych możliwości działania jakie stwarza swoim członkom Stowarzyszenie.

§ 15

1. Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje przez:
- 1 - rezygnację pisemną złożoną Zarządowi,
- 2 - wykluczenie przez Zarząd Stowarzyszenia w drodze uchwały:
a. za działalność sprzeczną ze statutem Stowarzyszenia,
b. za działalność sprzeczną z uchwałami Stowarzyszenia,
c. za nieusprawiedliwioną absencję w pracach Stowarzyszenia (trzy kolejne nieobecności na Walnym Zgromadzeniu Członków),
d. za nieuregulowanie składek członkowskich przez trzy okresy składkowe,
e. z powodu utraty praw publicznych w wyniku prawomocnego wyroku sądu,
- 3 - śmierć członka.

2. Od uchwały Zarządu o wykluczenie ze Stowarzyszenia członkowi przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie 14 dni od dnia otrzymania uchwały wraz z uzasadnieniem i pouczeniem o możliwościach odwołania się.

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

§ 16

Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zgromadzenie Członków,
2. Zarząd,
3. Komisja Rewizyjna.

§ 17

1. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym, większością 2/3 głosów przy obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania. Wybór władz następuje spośród nieograniczonej zgłoszonej liczby kandydatów. Na członka władz wybiera się kandydata na Walnym Zgromadzeniu członków.

2. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji skład można uzupełnić z kandydatów nie wybranych w wyborach wg kolejności uzyskanych głosów. Możliwe jest również uzupełnienie składów osobowych władz wybieralnych przez Walne Zgromadzenie Członków. Liczba dokooptowanych w ten sposób członków władz nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyborów.

§ 18

Uchwały władz Stowarzyszenia, jeżeli statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Zgromadzeni mogą uchwalić, że głosowanie jest tajne.

Walne Zgromadzenie Członków

§ 19

1. Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:
a. z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni
b. z głosem doradczym - członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni goście.

3. O miejscu i terminie i proponowanym porządku obrad Zarząd powiadamia członków Stowarzyszenia, co najmniej na 7 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia Członków, listem poleconym lub inną przyjęta formą kontaktu. Proponowany porządek może być zmieniony przez Walne Zgromadzenie.

§ 20

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:

a. uchwalanie statutu i programu działania Stowarzyszenia,
b. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej
c. uchwalanie regulaminu władz Stowarzyszenia,
d. wybór i odwoływanie członków władz Stowarzyszenia,
e. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
f. uchwalanie zmian statutu,
g. powoływanie w drodze podejmowanych uchwał innych organizacji,
h. ustalanie wysokości składek członkowskich,
i. podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczenia pozostałego po rozwiązaniu majątku,
j. rozpatrywanie odwołań, w sprawach członkowskich, od uchwał Zarządu,
k. nadawanie i pozbawianie godności Członka Honorowego,
l. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
ł. podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady.

§ 21

1. Walne Zgromadzenie Członków zwoływane jest raz w roku przez Zarząd Stowarzyszenia i obraduje wg uchwalonego regulaminu. Członkom przysługuje prawo wniesienia na piśmie zastrzeżeń, co do terminu Walnego Zgromadzenia. Zarząd ustali nowy termin Walnego Zgromadzenia w przypadku złożenia zastrzeżeń, przez co najmniej połowę członków.

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może być zwołane:
a. na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej,
b. z inicjatywy Zarządu,
c. na wniosek co najmniej 1/3 członków Stowarzyszenia.

3. Jeżeli Zarząd nie zwoła Walnego Zgromadzenia Członków w okresie 30 dni od dnia, w którym upłynął rok od poprzedniego Walnego Zgromadzenia, lub gdy upłynie 30 dni od złożenia wniosków określonych w ust. 2, pkt. b i c Zgromadzenie może być zwołane przez Komisję Rewizyjną.

Zarząd

§ 22

1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zgromadzeniem.

2. Zarząd składa się z 4 - 6 członków w tym: prezesa, sekretarza, skarbnika i wiceprezesa.

Do zakresu działań Zarządu należy:
a. realizacja celów Stowarzyszenia oraz uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
b. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
c. zwoływanie Walnego Zgromadzenia i Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków,
d. określenie szczegółowych kierunków działania Stowarzyszenia,
e. ustalanie budżetu i preliminarzy finansowych Stowarzyszenia,
f. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
g. podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich w tym przyjmowanie i skreślanie z listy członków
h. prowadzenie dokumentacji członkowskiej,
i. wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie członkostwa honorowego Stowarzyszenia,
j. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków,
k. wykonywanie innych zadań nie przydzielonych przepisami statutu lub ustawami Walnemu Zgromadzeniu Członków.

4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

5. W posiedzeniu Zarządu mogą brać udział Członkowie Komisji Rewizyjnej oraz zaproszeni goście z głosem doradczym.

6. Posiedzeniami i pracą Zarządu Stowarzyszenia kieruje Prezes Zarządu Stowarzyszenia. W razie jego nieobecności zastępuje go wyznaczony Sekretarz Zarządu lub inny wyznaczony członek Zarządu.

7. Posiedzenia Zarządu prowadzone są w obecności, co najmniej czterech jego członków. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego obrad.

Komisja rewizyjna

§ 23

1. Komisja Rewizyjna jest powołana do sprawowania kontroli nad działalnością Zarządu.

2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków w tym: Przewodniczącego i dwóch członków.

3. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

a. kontrola bieżącej pracy Zarządu,
b. składanie wniosków na Walnym Zgromadzeniu Członków w sprawie absolutorium dla Zarządu,
c. występowanie z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, ,
d. kontrola, przynajmniej raz w roku, finansów Stowarzyszenia,
e. składanie na Walnym Zgromadzeniu Członków sprawozdania ze swej działalności.

Rozdział V

Majątek Stowarzyszenia

§ 24

1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dotacji, subwencji, opłat i dochodów z majątku Stowarzyszenia, z własnej działalności oraz z ofiarności publicznej.

2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3. Na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenie może podjąć działalność gospodarczą, z której dochody przeznacza się na realizację celów statutowych Stowarzyszenia.

4.W Stowarzyszeniu zabrania się:

a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników  oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

b) przekazywania ich majątku na rzecz ich  członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

c) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,

d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 25

1. Dla ważności oświadczenia woli, pism i dokumentów Stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch członków zarządu.

2. Dla ważności innych pism i dokumentów o charakterze majątkowym wymagany jest podpis dwóch członków zarządu i skarbnika.

§ 26

1. Gospodarka majątkiem Stowarzyszenia prowadzona jest na podstawie preliminarza obejmującego dochody i wydatki.
2. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.
3. Preliminarz ustala Zarząd na swoim pierwszym posiedzeniu w roku kalendarzowym.

Rozdział VI

Przepisy końcowe

§ 27

Uchwałę w sprawie zmiany statutu podejmuje Walne Zgromadzenie Członków większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§ 28

Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu pozostałego majątku podejmuje Walne Zgromadzenie Członków większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§ 29

1. Likwidatorami Stowarzyszenia są członkowie jego Zarządu lub inna powołana przez Walne Zgromadzenie osoba.

2. Obowiązki likwidatora określa ustawa - Prawo o Stowarzyszeniach.

3. Majątek zlikwidowanego Stowarzyszenia przeznacza się na cel określony w uchwale Walnego Zgromadzenia Członków.


Statut przyjęto uchwałą w dniu 12 października 2015 r.